Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszym biurem tłumaczeń. Ochrona danych osobowych jest jednym z priorytetów dyrekcji Translators Family Sp. z o. o. Udostępnianie danych osobowych nie jest wymagane do używania stron internetowych Translators Family Sp. z o. o. Jednak jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z naszych usług tłumaczeniowych, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. W szczególności w przypadku tłumaczenia poświadczonego dokumentów osobistych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i żadna ustawa nie reguluje tego procesu, zazwyczaj pobieramy zgodę od osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych takich jak imię, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą,  musi zawsze spełniać warunki ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz być zgodne z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych w odniesieniu do Translators Family Sp. z o.o. Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych  ma na celu poinformowanie opinii publicznej o naturze, zakresie, oraz przeznaczeniu danych osobowych, które pobieramy, używamy i przetwarzamy. Ponadto, niniejsze oświadczenie informuje osoby, których dane dotyczą,  o prawach, które im przysługują.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, w której  osoba, której dane dotyczą, jest stroną, oraz gdy operacje przetwarzania są konieczne do wykonania usług tłumaczeniowych, przetwarzanie zgodne jest z art. 6 pkt. 1b RODO. Obowiązuje to również w przypadku operacji przetwarzania koniecznych dla działań poprzedzających, np. w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Nasza firma podlega obowiązkom prawnym, które wymagają przetwarzania danych osobowych, tj. spełnienie obowiązków podatkowych, przetwarzanie danych jest zgodne z art. 6 pkt. 1c RODO. Dalsze informacje o podstawach prawnych  ochrony danych osobowych w naszej firmie znajdują się w paragrafie 7 niniejszego oświadczenia.

Jako administrator danych, Translators Family Sp. z o. o.  wprowadziło wiele zmian technicznych oraz organizacyjnych aby zapewnić  jak najlepszą ochronę danych osobowych.  Jednakże przekazywanie danych drogą internetową nie jest do końca zabezpieczone. Dlatego też zapewnienie całkowitej ochrony nie może być zagwarantowane.  Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać wymagane przez nas dane  alternatywnymi środkami, np. osobiście w naszym biurze.

 1. Definicje

Oświadczenie Translators Family Sp. z o. o. dotyczące ochrony danych osobowych opiera się na pojęciach użytych przez prawodawcę europejskiego w celu przyjęcia ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych powinno być  czytelne oraz zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów oraz partnerów biznesowych. Z powyższych względów, pragniemy przedstawić terminologię zastosowaną w oświadczeniu.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zastosowaliśmy, m. in. poniższe terminy:

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą  jest osobą fizyczną lub prawną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 

Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administratora, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

Nazwa oraz adres administratora

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz każdej innej ochronie danych osobowych określonej w prawach państw członkowskich Unii Europejskiej, oraz innych regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych jest:

Translators Family Sp. z o. o.

 1. Żurawia 26 lok. 10

00-515 Warszawa

woj. mazowieckie

Phone: +48792447307

Email: sworn@translatorsfamily.com

Strona internetowa: https://sworn.pl/

 1. Pliki cookie

Strony internetowe Translators Family Sp. z o. o. używają plików cookie. Pliki Cookiem (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego Serwis.

Wiele stron internetowych oraz serwerów używa plików cookie.  Większość plików cookie jest nośnikiem tzw. Cookie ID. Jest to unikatowy identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, dzięki którym strony internetowe oraz serwery mogą być podpięte pod konkretną wyszukiwarkę internetową, w której przechowywane były pliki cookie. Pozwala to odwiedzonym stronom oraz serwerom na  rozróżnienie  poszczególnych przeglądarek osoby, której dane dotyczą od innych przeglądarek internetowych zawierających pliki cookie. Poszczególna przeglądarka internetowa może być rozpoznana oraz zidentyfikowana  poprzez Cookie ID.

Używanie plików cookie pozwala Translators Family Sp. z o.o. na ulepszenie usług dla użytkowników strony, co nie byłoby możliwe bez plików cookie.

Dzięki plikom cookie, informacje oraz oferty na naszej stronie mogą być ulepszane z myślą o użytkowniku. Tak jak wcześniej wspomniano, pliki cookie pozwalają na rozpoznanie użytkowników naszej strony, co ma na celu ułatwienie im korzystania z niej. Przykładowo, korzystając z plików cookie dane dostępu nie muszą być wprowadzane za każdym razem  podczas logowania się do strony internetowej, ponieważ jest to wprowadzane w sposób automatyczny, a plik cookie jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić działanie plików cookie na naszej stronie poprzez odpowiednie ustawienia używanej przeglądarki internetowej i tym sposobem na stałe zrezygnować z ustawienia plików cookie. Ponadto, pliki cookie, które były już dodane do ustawień, mogą być usunięte w każdej chwili poprzez przeglądarkę internetową lub inne programy systemowe. Jest to możliwe w każdej popularnej przeglądarce internetowej. Jeśli osoba, której dane dotyczą deaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony mogą działać prawidłowo.

 1. Zbiór ogólnych danych osobowych oraz informacji

Strona internetowa Translators Family Sp. z o.o.  zbiera ogólne dane oraz informacje, gdy  osoba, której dane dotyczą,  lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony internetowej. Ogólne dane i informacje zapisywane są w logach serwera. Dane, które mogę być zapisane:

 1. a) typy przeglądarek oraz użytych wersji,
 2. b) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp,
 3. c) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp przechodzi do naszej strony (tzw. odsyłacz),
 4. d) podstrony,
 5. e) protokół internetowy (adres IP),
 6. f) dostawca internetowy systemu uzyskującego dostęp,
 7. g) jakiekolwiek podobne dane oraz informacje, które mogą być użyte w wypadku ataku na nasz system informatyczny.

Używając udostępnionych  ogólnych danych i informacji, Translators Family Sp. z o.o. nie ocenia osoby, której dane dotyczą. Te informacje wymagane są  do:

 1. a) prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony,
 2. b) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej,
 3. c) zapewnienia długotrwałej rentowności naszego systemu informatycznego oraz technologii strony internetowej,
 4. d) udzielenie organom ścigania informacji wymaganych do postępowania karnego w wypadku cyberataku.

Dlatego też, Translators Family Sp. z o. o. statystycznie analizuje zapisane dane oraz informacje w sposób anonimowy, aby zwiększać ochronę danych osobowych  w naszej firmie oraz aby zapewnić  optymalny poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane przechowywane w logach serwera  oddzielone są od innych danych osobowych udostępnionych przez osobę, której dane dotyczą.

 

 1. Rutynowe usuwanie oraz blokowanie danych osobowych

Dane osobowe powinny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
 2. a) Prawo otrzymania potwierdzenia

Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do otrzymania potwierdzenia od administratora danych  czy jej/jego dane osobiste są przetwarzane.

 1. b) Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

 

 1. c) Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Uwzględniając cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

 1. d) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

 1. e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

W przypadku wypełnienia przynajmniej jednego z powyższych warunków oraz prośby osoby, której dane dotyczą o ograniczenie przetwarzania danych osobowych zapisanych przez Translators Family Sp. z o. o., należy skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik Translators Family Sp. z o. o. ograniczy przetwarzanie danych.

 1. f) Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych osobowych, osoba, której danej dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Translators Family Sp. z o. o.

 1. g) Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu, osoba, której danej dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Translators Family Sp. z o. o.

 1. h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

W celu skorzystania z prawa dotyczącego zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie, osoba, której danej dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Translators Family Sp. z o. o.

 1. i) Prawo do usunięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest przez europejskie ustawodawstwo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystania z prawa do usunięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, osoba, której danej dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Translators Family Sp. z o. o.

 1. Zgodność przetwarzania z prawem

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6(1)a RODO. Gdy przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wykonania umowy której osoba, której dane dotyczą jest stroną, na przykład gdy operacje przetwarzania są konieczne  do wykonania tłumaczenia, wtedy do przetwarzania dochodzi na podstawie art. 6(1)b RODO. To samo dotyczy zastosowania środków poprzedzających umowę, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Nasza firma podlega obowiązkom prawnym, które wymagają przetwarzania danych osobowych, takich jak spełnienie obowiązku podatkowego, przetwarzanie opiera się na art. 6(1)c RODO.

Wreszcie, przetwarzanie danych osobowych bazuje na art. 6(1)f RODO. Ta podstawa prawna używana jest dla operacji przetwarzania, które nie są oparte na żadnym z powyższych, jeśli przetwarzanie jest konieczne z powodu uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, nie wkluczając jednak przypadków gdy wspomniane interesy przewyższone są przez  interesy lub podstawowe prawa osoby, której dane dotyczą. Takie operacje przetwarzania są w szczególności akceptowalne, ponieważ zostały konkretnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. Uzasadnione interesy  mogą  być uznane w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie RODO).

 1. Uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej

Podczas gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art. 6(1)f RODO, naszym uzasadnionym interesem jest zrealizowanie usług na rzecz pracowników oraz udziałowców.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Przechowywanie danych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, ma miejsce przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);

 1. Postanowienia dotyczące danych osobowych jako wymóg ustawowy lub wynikający z umowy. Obowiązek osoby, której dane dotyczą do dostarczenia danych osobowych; możliwe konsekwencje niedostarczenia danych osobowych.

Informujemy, iż postanowienia dotyczące danych osobowych wymagane są przez prawo (np. regulacje podatkowe)  lub też wynikają z umowy (np. informacje o partnerze, wynikające z umowy).

W niektórych sytuacjach zawarcie umowy dotyczącej udostępnienia danych osobowych, które w następstwie są przez nas przetwarzane, może być konieczne: w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, dostarcza nam dokumenty zawierające dane osobowe do przetłumaczenia lub gdy potrzebne są dodatkowe dane osobowe w celu, np. tłumaczenia poświadczonego. Niedostarczenie nam danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wykonania wymaganego tłumaczenia.

Przed dostarczeniem danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z pracownikiem. Pracownik wyjaśni osobie, której dane dotyczą, czy zapewnienie danych osobowych  wymagane jest przez prawo bądź umowę lub czy potrzebne jest do zawarcia umowy, oraz czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych, jak również skutki niedostarczenia danych osobowych.

 1. Obecność zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako firma odpowiedzialna, nie używamy zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

 

 

 

 

 

 

Request a Quote

This is a non-binding quote. All information submitted, including your name and email address, will be kept confidential and will not be shared with any third party. Read more in Privacy Policy

Please be advised that, in accordance with the binding EU General Data Protection Regulation (GDPR), Translators Family Sp. z o.o. processes your personal data based on Article 6, par. 1 (b), i.e. when processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, or in order to take necessary steps at the request of the data subject prior to entering into a contract. In this case, this refers to providing our quotation and translation services at your request.
The administrator of your personal data is Translators Family Sp. z o.o. with its office in Warsaw at ul. Żurawia 26 lok. 10, VAT no.: PL 525-261-14-21

×
Подать запрос

Данная оценка стоимости не влечет за собой юридических обязательств. Вся предоставленная информация, в том числе имя и адрес электронной почты, будет храниться в тайне и не будет передаваться третьим лицам. Подробнее читайте на странице политики конфиденциальности Privacy Policy

Мы хотим проинформировать, что, в соответствии с применяемыми положениями о защите персональных данных (GDPR), Translators Family sp. z o.o. обрабатывает ваши персональные данные согласно ст. 6 § 1 (b), то есть когда обработка необходима для выполнения контракта, заключенного с субъектом, чьи данные обрабатываются, или для принятия мер по запросу субъекта данных до заключения контракта. В случае нашей компании это относится к оценке или исполнению услуг перевода по вашему запросу.

Администратором персональных данных является Translators Family Sp. z o.o. с офисом в Варшаве на ул. Żurawia 26 lok. 10, НДС: 5252611421.

×
Zapytaj o wycenę

Wycena jest bezpłatna i niezobowiązująca. Wszystkie przesłane informacje, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, będą traktowane jako dane poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Czytaj więcej w Polityce Prywatności

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) firma Translators Family Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu niezbędnego przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy zawartej przez osobę, której przetwarzane dane dotyczą, lub podjęciem na jej wniosek określonych działań poprzedzających zawarcie umowy. W przypadku naszej firmy dotyczy to wyceny lub wykonania usług tłumaczeniowych zgodnie z Państwa zamówieniem.
Administratorem danych osobowych jest Translators Family Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 26 lok. 10, NIP: 5252611421.

×
Оцінити вартість перекладу

Вся надана інформація, включаючи ваше ім'я та адресу електронної пошти, буде зберігатися в таємниці і не буде передаватися третім особам. Ознайомитися з деталями ви можете на сторінці Privacy Policy

Інформуєми, що згідно із чинними положеннями про захист персональних даних (GDPR), Translators Family sp. z o.o. обробляє ваші персональні дані відповідно до ст. 6 § 1 (b), тобто коли обробка необхідна для виконання контракту, укладеного з суб'єктом, чиї дані обробляються, або для вжиття заходів за запитом суб'єкта даних до укладення контракту. У випадку нашої компанії це відноситься до оцінки або виконання послуг перекладу за Вашим запитом.
Адміністратором персональних даних є Translators Family Sp. z o.o. з офісом у Варшаві на вул. Żurawia 26 lok. 10, ПДВ: 5252611421.

×
Request a Quote

This is a non-binding quote. All information submitted, including your name and email address, will be kept confidential and will not be shared with any third party. Read more in Privacy Policy

Please be advised that, in accordance with the binding EU General Data Protection Regulation (GDPR), Translators Family Sp. z o.o. processes your personal data based on Article 6, par. 1 (b), i.e. when processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, or in order to take necessary steps at the request of the data subject prior to entering into a contract. In this case, this refers to providing our quotation and translation services at your request.
The administrator of your personal data is Translators Family Sp. z o.o. with its office in Warsaw at ul. Żurawia 26 lok. 10, VAT no.: PL 525-261-14-21

×
Request a Quote

This is a non-binding quote. All information submitted, including your name and email address, will be kept confidential and will not be shared with any third party. Read more in Privacy Policy

Please be advised that, in accordance with the binding EU General Data Protection Regulation (GDPR), Translators Family Sp. z o.o. processes your personal data based on Article 6, par. 1 (b), i.e. when processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, or in order to take necessary steps at the request of the data subject prior to entering into a contract. In this case, this refers to providing our quotation and translation services at your request.
The administrator of your personal data is Translators Family Sp. z o.o. with its office in Warsaw at ul. Żurawia 26 lok. 10, VAT no.: PL 525-261-14-21

×
Request a Quote

This is a non-binding quote. All information submitted, including your name and email address, will be kept confidential and will not be shared with any third party. Read more in Privacy Policy

Please be advised that, in accordance with the binding EU General Data Protection Regulation (GDPR), Translators Family Sp. z o.o. processes your personal data based on Article 6, par. 1 (b), i.e. when processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, or in order to take necessary steps at the request of the data subject prior to entering into a contract. In this case, this refers to providing our quotation and translation services at your request.
The administrator of your personal data is Translators Family Sp. z o.o. with its office in Warsaw at ul. Żurawia 26 lok. 10, VAT no.: PL 525-261-14-21

×