Regulamin korzystania z usług biura tłumaczeń TRANSLATORS FAMILY

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług na
rzecz Klientów w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych przez Biuro tłumaczeń Translators Family sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-515, przy ul. Żurawiej 26/10, NIP: 5252611421, REGON 360916504 (dalej jako: TF), czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

1. Zamówienia i realizacja

1.1. TF świadczy usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz innych powiązanych usług na podstawie zlecenia złożonego osobiście w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej przez Klienta, po czym następuje wycena kosztów oraz terminu realizacji.
1.2. Szacowane ceny usług są dostępne na stronie internetowej TF https://sworn.pl/#block_rates oraz https://www.translatorsfamily.com/rates/. Ceny podane na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego, a tłumaczenia są wyceniane indywidualnie.
1.3. Momentem akceptacji wyceny, zawarcia umowy świadczenia usług tłumaczeniowych oraz rozpoczęcia tłumaczenia jest otrzymanie od Klienta potwierdzenia płatności w formie pliku PDF, zdjęcia, zrzutu ekranu, itd.
1.4. Potwierdzenie płatności przesłane po godzinie 16.00 traktowane jest jak zamówienie z kolejnego dnia roboczego.
1.5. Klient jest zobowiązany przekazać wszystkie informacje dotyczące zamówienia na adres mailowy pm@translatorsfamily.com, info@translatorsfamily.com lub business@translatorsfamily.com.

2. Tłumaczenia pisemne

2.1. TF wykonuje tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe), zwykłe oraz specjalistyczne.
2.2. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego jest liczba stron rozliczeniowych lub wyrazów.
2.3. Jedna strona rozliczeniowa zwykłego tłumaczenia pisemnego liczy 1800 znaków ze spacjami. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony rozliczeniowej.
2.4. Cena tłumaczenia specjalistycznego (np. biznesowego, prawnego/prawniczego, marketingowego, medycznego, technicznego itp.) jest wyliczana na podstawie liczby słów tekstu źródłowego. Ostateczna cena jest jednak zależna od zlecenia.
2.5. Jedna strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego uwierzytelnionego zawiera 1125 znaków ze spacjami. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do pełnej strony rozliczeniowej.
2.6. Klient przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci wydruku, skanu, zdjęcia lub pliku.
2.7. TF wykonuje tłumaczenia uwierzytelnione w trybie zwykłym (2-3 dni robocze) oraz pilnym (do 1-2 dni roboczych) dla każdych 10 stron rozliczeniowych. Tłumaczenia realizowane w dniu zamówienia uważa się za tłumaczenie w trybie super ekspresowym. Terminy realizacji tłumaczeń specjalistycznych są omawiane indywidualnie.
2.8. Przy ustalaniu terminu realizacji tłumaczenia nie uwzględnia się sobót,
niedziel lub innych dni ustawowo wolnych od pracy.
2.9. O rozpoczęciu tłumaczenia Klient jest informowanymailowo lub w momencie zamówienia tłumaczenia w biurze.
2.10. O zakończeniu wykonywania usługi Klient zostaje poinformowany telefonicznie, mailowo lub SMS-em (w zależności od życzenia Klienta oraz danych podanych przy zamówieniu).
2.11. TF ustala sposób dostarczenia tłumaczenia indywidualnie z Klientem, np. osobiście w biurze TF, przez firmę kurierską lub pocztą, drogą mailową (np. plik w formacie PDF).
2.12. Koszt przesyłki kurierskiej lub pocztowej nie jest uwzględniony w cenie tłumaczenia i jest ustalany w zależności od lokalizacji.
2.13. Tłumaczenia uwierzytelnione są przekazywane Klientowi w jednym egzemplarzu.
2.14. Klient może złożyć zamówienie na kopie tłumaczenia uwierzytelnionego nie później niż 1 rok od momentu zrealizowania zlecenia.
2.15. Cena jednej kopii tłumaczenia uwierzytelnionego wynosi ok. 30% ceny początkowej.
2.16. Po upływie roku od dnia wykonania usługi TF ponownie wycenia tłumaczenie i wykonuje je na nowo.
2.17. Tłumaczenia zwykłe oraz specjalistyczne są wysyłane drogą mailową. Na prośbę Klienta tłumaczenie może być wydrukowane, podpisane oraz opatrzone pieczątką Biura TF (np. do Konsulatu Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii).
2.18. W przypadku zleceń w j. rosyjskim oraz ukraińskim Klient jest zobowiązany wysłać pisownię imion oraz nazwisk literami łacińskimi zgodnie z ich zapisem w paszporcie. W razie niewysłania danych do rozpoczęcia tłumaczenia tłumacz zapisuje wszystkie dane zgodnie z regułami pisowni języka polskiego.

3. Tłumaczenia ustne

3.1 Koszt tłumaczenia ustnego wyliczany jest godzinowo.
3.2 Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia liczona jest jako pełna.
3.3 Tłumaczenia ustne na konferencjach, spotkaniach biznesowych oraz wydarzeniach poza Warszawą wyliczane są na podstawie bloków tłumaczeniowych, trwających ok. 3-4 godzin.
3.4 Dojazd tłumacza na miejsce pracy poza Warszawą opłaca się dodatkowo. W przypadku potrzeby zakwaterowania tłumacza, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów odpowiedniego noclegu.
3.5 Ceny za specjalistyczne tłumaczenia ustne są omawiane w zależności od tematyki.
3.6 Jeżeli usługi tłumaczenia ustnego świadczone są przez okres dłuższy niż 8 godzin dziennie, cena za każdą dodatkową godzinę wzrasta o 100% w stosunku do stawki godzinowej naliczanej danego dnia.
3.7 Nocne godziny pracy liczone są po podwójnej stawce.

4. Odwołanie tłumaczenia

4.1. Po dokonaniu opłaty Klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego zlecenia w każdej chwili.
4.2. Rezygnację uznaje się za skuteczną, jeśli TF miało możliwość dowiedzenia się o niej za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej do TF w godzinach pracy biura.
4.3. W przypadku rezygnacji z zamówienia po dokonaniu opłaty przez Klienta, TF zatrzymuje całość kwoty zamówienia. Jeśli zamówienie nie zostało opłacone, ale zostało potwierdzone z konkretnym tłumaczem i jest w trakcie realizacji, Klient jest zobowiązany do zapłaty całości kosztu zamówienia w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
4.4. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wina leży po stronie TF. Wówczas opłata za tłumaczenie jest w całości zwracana.

5. Odpowiedzialność

5.1. TF nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału.
5.2. TF nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania (np. opóźnienia, zniszczenia dokumentów) podmiotów, którym powierzono dostarczenie tłumaczenia, tj. operatorzy pocztowi, firmy kurierskie.
5.3. TF nie odpowiada za zdarzenia (np. opóźnienia, zniszczenia dokumentów, plików etc.) wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, np. działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu.
5.4. TF ponosi odpowiedzialność za błędy w tłumaczeniach oraz zobowiązuje się do ich niezwłocznego poprawienia przy zgłoszeniu reklamacji przez Klienta drogą mailową (info@translatorsfamily.com) lub w naszym biurze w ciągu 14 dni po dokonaniu usługi.

6. Płatności

6.1. Wynagrodzenie TF jest dokumentowane za pomocą dowodów sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. faktura VAT, paragonem fiskalnym). Termin i sposób zapłaty jest każdorazowo ustalony z Klientem.
6.2. Cena jest uzależniona od pary językowej, tematyki tekstu, pilności zlecenia,stopnia skomplikowania formatowania tekstu oraz innych czynników.
6.3. TF pobiera wynagrodzenie za tłumaczenia zwykłe, specjalistyczne oraz ustne z góry przed rozpoczęciem tłumaczenia (przelewem na konto bankowe TF, PayPal, kartą lub gotówką w biurze). Wyjątek stanowi rozliczenie opłaty z Klientami biznesowymi, zamawiającymi więcej niż dwa zamówienia miesięcznie. Terminy płatności są omawiane z takimi stałymi Klientami indywidualnie.
6.4. Opłata za przekroczenie opłaconych godzin tłumaczenia ustnego jest opłacana od razu po zakończeniu tłumaczenia.
6.5. W sytuacji dochodzenia nieterminowo regulowanych należności, TF ma możliwość korzystania z usług podmiotów zajmujących się windykacją należności.
6.6. W przypadku nieskutecznej windykacji, TF ma możliwość zbycia zaległych należności
osobie trzeciej na mocy cesji wierzytelności.

7. Prawa autorskie i poufność

7.1. Wszystkie dokumenty i informacje przekazane przez Klienta oraz treść tłumaczeń ustnych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.).
7.2. Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane w celu wykonania usług tłumaczeniowych.
7.3. TF podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych udostępnianych danych, w tym w szczególności tekstów zlecanych do tłumaczenia. Informację dot. polityki prywatności na stronie internetowej TF https://sworn.pl/pl/polityka-prywatnosci/.
7.4. TF zastrzega sobie prawo do udostępnienia otrzymanych od klienta dokumentów i informacji osobom współpracującym z TF w celu wykonania usług tłumaczeniowych.
7.5. Wszystkie dane są chronione przez okres 1 roku od momentu zamówienia zlecenia i mogą być usunięte w każdym momencie na żądanie Klienta.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych odrębnie pomiędzy TF i Klientem. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8.2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne w całości lub w części bądź za niemożliwe do spełnienia, pozostałe postanowienia zachowują ważność i pozostają w mocy, zaś postanowienia dotknięte nieważnością lub niemożliwością zastępują postanowienia najbardziej zbliżone do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
8.3. Wszelkie spory na tle postanowień niniejszego Regulaminu lub świadczonych usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby TF. Niemniej jednak, TF i Klient będą dążyć do polubownego rozstrzygania sporów.
8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Request a Quote

This is a non-binding quote. All information submitted, including your name and email address, will be kept confidential and will not be shared with any third party. Read more in Privacy Policy

Please be advised that, in accordance with the binding EU General Data Protection Regulation (GDPR), Translators Family Sp. z o.o. processes your personal data based on Article 6, par. 1 (b), i.e. when processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, or in order to take necessary steps at the request of the data subject prior to entering into a contract. In this case, this refers to providing our quotation and translation services at your request.
The administrator of your personal data is Translators Family Sp. z o.o. with its office in Warsaw at ul. Żurawia 26 lok. 10, VAT no.: PL 525-261-14-21

×
Подать запрос

Данная оценка стоимости не влечет за собой юридических обязательств. Вся предоставленная информация, в том числе имя и адрес электронной почты, будет храниться в тайне и не будет передаваться третьим лицам. Подробнее читайте на странице политики конфиденциальности Privacy Policy

Мы хотим проинформировать, что, в соответствии с применяемыми положениями о защите персональных данных (GDPR), Translators Family sp. z o.o. обрабатывает ваши персональные данные согласно ст. 6 § 1 (b), то есть когда обработка необходима для выполнения контракта, заключенного с субъектом, чьи данные обрабатываются, или для принятия мер по запросу субъекта данных до заключения контракта. В случае нашей компании это относится к оценке или исполнению услуг перевода по вашему запросу.

Администратором персональных данных является Translators Family Sp. z o.o. с офисом в Варшаве на ул. Żurawia 26 lok. 10, НДС: 5252611421.

×
Zapytaj o wycenę

Wycena jest bezpłatna i niezobowiązująca. Wszystkie przesłane informacje, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, będą traktowane jako dane poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim. Czytaj więcej w Polityce Prywatności

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) firma Translators Family Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu niezbędnego przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy zawartej przez osobę, której przetwarzane dane dotyczą, lub podjęciem na jej wniosek określonych działań poprzedzających zawarcie umowy. W przypadku naszej firmy dotyczy to wyceny lub wykonania usług tłumaczeniowych zgodnie z Państwa zamówieniem.
Administratorem danych osobowych jest Translators Family Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 26 lok. 10, NIP: 5252611421.

×
Оцінити вартість перекладу

Вся надана інформація, включаючи ваше ім'я та адресу електронної пошти, буде зберігатися в таємниці і не буде передаватися третім особам. Ознайомитися з деталями ви можете на сторінці Privacy Policy

Інформуєми, що згідно із чинними положеннями про захист персональних даних (GDPR), Translators Family sp. z o.o. обробляє ваші персональні дані відповідно до ст. 6 § 1 (b), тобто коли обробка необхідна для виконання контракту, укладеного з суб'єктом, чиї дані обробляються, або для вжиття заходів за запитом суб'єкта даних до укладення контракту. У випадку нашої компанії це відноситься до оцінки або виконання послуг перекладу за Вашим запитом.
Адміністратором персональних даних є Translators Family Sp. z o.o. з офісом у Варшаві на вул. Żurawia 26 lok. 10, ПДВ: 5252611421.

×
Request a Quote

This is a non-binding quote. All information submitted, including your name and email address, will be kept confidential and will not be shared with any third party. Read more in Privacy Policy

Please be advised that, in accordance with the binding EU General Data Protection Regulation (GDPR), Translators Family Sp. z o.o. processes your personal data based on Article 6, par. 1 (b), i.e. when processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, or in order to take necessary steps at the request of the data subject prior to entering into a contract. In this case, this refers to providing our quotation and translation services at your request.
The administrator of your personal data is Translators Family Sp. z o.o. with its office in Warsaw at ul. Żurawia 26 lok. 10, VAT no.: PL 525-261-14-21

×
Request a Quote

This is a non-binding quote. All information submitted, including your name and email address, will be kept confidential and will not be shared with any third party. Read more in Privacy Policy

Please be advised that, in accordance with the binding EU General Data Protection Regulation (GDPR), Translators Family Sp. z o.o. processes your personal data based on Article 6, par. 1 (b), i.e. when processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, or in order to take necessary steps at the request of the data subject prior to entering into a contract. In this case, this refers to providing our quotation and translation services at your request.
The administrator of your personal data is Translators Family Sp. z o.o. with its office in Warsaw at ul. Żurawia 26 lok. 10, VAT no.: PL 525-261-14-21

×
Request a Quote

This is a non-binding quote. All information submitted, including your name and email address, will be kept confidential and will not be shared with any third party. Read more in Privacy Policy

Please be advised that, in accordance with the binding EU General Data Protection Regulation (GDPR), Translators Family Sp. z o.o. processes your personal data based on Article 6, par. 1 (b), i.e. when processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, or in order to take necessary steps at the request of the data subject prior to entering into a contract. In this case, this refers to providing our quotation and translation services at your request.
The administrator of your personal data is Translators Family Sp. z o.o. with its office in Warsaw at ul. Żurawia 26 lok. 10, VAT no.: PL 525-261-14-21

×
Our office work during Coronavirus outbreak

Dear clients and partners! We would like to inform you that due to the current situation with the Coronavirus outbreak, we will work remotely from home. We will accept your translation requests by email and phone as usual from 9 am till 5 pm CET and deliver you the same top-quality services as earlier.

The health of our employees is of utmost importance, that’s why our office in Warsaw will be closed for visitors from March 16 till further notice. You can still order sworn translation by email, however, we will be able to send you only scans of the translation to your email. It will be possible to pick up hard copies only after the cancellation of quarantine in Poland. We can also send the sworn translation by post.
The situation does not affect specialized translations which do not require hard copies.
On-site interpreting services will not be available in Poland. However, you can always use the remote interpreting via phone, Skype or any other messengers.
Let’s say healthy!

×
Tymczasowa praca zdalna podczas pandemii COVID-19

Drodzy Klienci i Partnerzy!
Chcielibyśmy poinformować, że w związku z obecną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa będziemy pracować zdalnie. Będziemy odpowiadać na wszystkie wiadomości i przyjmować zlecenia złożone telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w normalnych godzinach pracy biura, tj. od 9:00 do 17:00, i niezmiennie będziemy zapewniać Państwu tłumaczenia najwyższej jakości.
Zdrowie naszych pracowników jest dla nas niezwykle ważne, dlatego nasze biuro w Warszawie będzie nieczynne od 16 marca do odwołania. Nadal istnieje możliwość złożenia zamówienia na tłumaczenia poświadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale przez jakiś czas będą je Państwo otrzymywać wyłącznie w formie skanu.
Odbiór wersji papierowych będzie możliwy po zakończeniu kwarantanny i zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Istnieje również możliwość wysłania tłumaczenia poświadczonego pocztą.
Ta sytuacja nie ma oczywiście wpływu na tłumaczenia zwykłe, które nie wymagają wersji papierowej.
Tłumaczenia ustne, które wymagają obecności tłumacza na miejscu, nie będą się odbywały. Mogą Państwo jednak zamówić tłumaczenie ustne przez telefon, Skype’a i inne komunikatory.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i życzymy zdrowia!

×
Работа нашего офиса во время пандемии коронавируса

Уважаемые клиенты и партнеры! Хотим вас проинформировать, что в связи с угрозой распространения коронавируса, мы будем временно работать удаленно на дому. Мы будем принимать заявки на перевод как обычно на эл. почту и по телефону с 9 утра до 5 вечера по варшавскому времени и предоставлять услуги перевода такого же высокого качества как и раньше.

Здоровье наших работников превыше всего, поэтому наш офис в Варшаве будет закрыт для посетителей с 16 марта до дальнейшего уведомления. Вы можете все также заказывать присяжный перевод по эл. почте, но мы будет отправлять вам только скан. Забрать распечатанный перевод с печатью и подписью возможно только после отмены карантина в Польше. Также есть возможность отправления присяжного перевода почтой.
Данная ситуация никак не сказывается на специализированных переводах, которые могут быть высланы через Интернет.
Не будет возможности предоставления устного перевода с физическим присутствием переводчика в Польше. Тем не менее, вы всегда можете заказать устный перевод в дистанционном режиме, который будет осуществляться по телефону, скайпу и другим мессенджерам.
Желаем всем здоровья!

×
Call Now Button